Prawo pracodawcy

  • Home
  • /
  • Prawo pracodawcy

Korzystając z usług BPO Network pracodawca pozna wszystkie swoje prawa względem niepełnosprawnego pracownika. Zatrudnianie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest bowiem jedynie listą obowiązków, to również zbiór uprawnień, z których warto skorzystać, gdy jest taka konieczność.

Wiedza o stopniu niepełnosprawności pracownika

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, nowo zatrudniony pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o niepełnosprawności i posiadaniu orzeczenia.

Korzystanie przez osobę posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uprawnień pracowniczych, o których przeczytać można w Ustawie o rehabilitacji jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Wielu pracodawców nie zdaje sobie z tego sprawy. Nieprzekazanie informacji o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności nie niesie za sobą konsekwencji. W tej kwestii wszystko zależy od woli osoby niepełnosprawnej.

Z drugiej strony pracownik nie jest pod żadnym pozorem zwolniony z obowiązku poinformowania o niepełnosprawności lekarza, którego zadaniem jest przeprowadzenie badania profilaktycznego. Lekarz dla dobra pracownika, musi posiadać informację o przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku. W przeciwnym wypadku wzrasta możliwość zaistnienia wypadku w trakcie pełnienia pracy.

zatrudnienie niepelnosprawnych 2018

W sytuacji, gdy pracownik ujawni pracodawcy informację o swojej niepełnosprawności, ten ma prawo do wiedzy o posiadanym przez danego pracownika stopniu niepełnosprawności. Pracodawca dysponując potwierdzeniem stopnia niepełnosprawności pracownika ma obowiązek dostosowania miejsce pracy do możliwości konkretnej osoby i ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON.

szukam pracownika warszawa

Prawo do nagradzania i karania

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Kodeksem pracy, podstawowym prawem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika. Ponadto pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania niezbędnych danych osobowych. Kolejnym prawem pracodawcy jest możliwość udzielania pracownikom nagród i wyróżnień oraz nakładania na nich kar. Z drugiej strony, w przypadku gdy pracownik dokonał złamania postanowienia umowy odnośnie zakazu konkurencji, wówczas pracodawca ma prawo do ukarania pracownika w formie wyrównania przez pracownika poniesionych szkód.

Zatrudnij pracownika zdalnego!
Zdobądź oszczędności na rozwój swojej firmy!

Prawo do rozwiązania umowy o pracę

Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikowi niepełnosprawnemu miejsca pracy przystosowanego do wymagań danego braku sprawności, w którym swobodnie będzie mógł on realizować powierzone mu zadania. W razie konieczności, pracodawca musi zorganizować dla zatrudnionego szkolenie, które wspomoże go w pełnionych obowiązkach dostosowanych do jego możliwości, wykształcenia i sprawności.

Co, jeśli pracownik nie zrealizuje danego zadania, mimo sprzyjających warunków i posiadanych kwalifikacji? Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę za brak należytej sumienności i staranności w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Jeśli przewinienie jest znaczące, wówczas pracodawca może posunąć się do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Również w sytuacji porzucenia pracy przez pracownika, pracodawca może posunąć się do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

praca z domu oferty

Pracodawco szukasz pracownika?