PFRON – zwolnienie z płatności

 • Home
 • /
 • PFRON – zwolnienie z płatności

Czym się zajmuje PFRON

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się gromadzeniem oraz dystrybucją środków przeznaczonych na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. PFRON redystrybuuje uzyskane środki na zadania, o których mowa w ustawie o rehabilitacji.

Wpłaty na PFRON

Każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ale nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON.

Jaka jest wysokość wpłat na PFRON? Jest to iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby zatrudnionych pracowników, która stanowi różnicę pomiędzy zatrudnieniem gwarantującym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym – aktualnym zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Brakuje Ci miejsca w biurze? Zatrudnij zdalnych pracowników!

Pracownicy ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi pracę

Istnieje możliwość obniżenia wymaganego wskaźnika zatrudnienia poprzez zatrudnienie w firmie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, czyli:

 • chorobą Parkinsona;
 • stwardnieniem rozsianym;
 • paraplegią, tetraplegią, hemiplegią;
 • ślepotą oraz niedowidzeniem;
 • głuchotą i głuchoniemotą;
 • zakażonych wirusem HIV;
 • z chorobą AIDS;
 • epilepsją;
 • przewlekłą chorobą psychiczną;
 • upośledzeniem umysłowym;
 • miastenią;
 • późnymi powikłaniami cukrzycy.
praca dla niepelnosprawnych plock

Kogo nie dotyczą wpłaty na PFRON?

Wpłaty na PFRON nie są niskie, dlatego pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien wiedzieć, czy znajduje się w grupie zwolnionych z wpłat. Zgodnie z obowiązującym prawem wpłaty na Fundusz nie dotyczą placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw i misji zagranicznych.

Ponadto z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 • pracodawcy, którzy osiągnęli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych min. 6%;
 • zarówno państwowe jak i samorządowe jednostki organizacyjne należące do grupy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych albo gospodarstw pomocniczych;
 • instytucje kultury i jednostki organizacyjne, które zajmują się statutowo ochroną, uznanych za pomnik historii, dóbr kultury i które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%;
 • publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne wykazujące wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 2%;
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
  • domy pomocy społecznej,
  • hospicja,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • jednostki organizacyjne (publiczne i niepubliczne), których celem jest społeczna i lecznicza rehabilitacja osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomożemy zredukować koszty