18
sty

Zmiany w prawie pracy od 2019r

Wraz z nadejściem 2019r zmianie uległy niektóre przepisy regulujące prawo pracy. Zmiany dotyczyć będą między innymi: sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę, prowadzenia i przechowywania akt osobowych czy ograniczenie obowiązków BHP.

 

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Do 21 stycznia 2019 roku pracodawcy muszą poinformować swoich pracowników otrzymujących obecnie wynagrodzenie do rąk, o konieczności podania numeru rachunku konta bankowego (na które będzie wypłacane wynagrodzenie) lub złożenia wniosku o kontynuowaniu wypłacania wynagrodzenia gotówką.

Pracownik powinien podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy powyższej informacji

 

Prowadzenie akt osobowych

Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dotychczas pracodawcy zmuszeni byli gromadzić dokumenty związane ze stosunkiem pracy tylko i wyłącznie w formie papierowej. Co ciekawe, digitalizacja będzie dotyczyła nie tylko nowo zatrudnionych pracowników, ale także obecnych i byłych. Pracodawca, który zdecyduje się na zdigitalizowanie akt pracowniczych zobowiązany będzie poinformować o tym pracowników.

Po upływie 10-letniego okresu przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę, a także w przypadku ich digitalizacji, pracownik może odebrać swoje akta osobowe od pracodawcy.

Po upływie 30 dni, jeśli pracownik nie odbierze dokumentacji, pracodawca może zniszczyć jej poprzednią postać.

Ponadto pracownik, były pracownik, a także wskazani członkowie rodziny w razie śmierci obecnego lub byłego pracownika, mogą domagać się od pracodawcy wydania kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej.

 

Prawo do odebrania dokumentacji papierowej – w przypadku śmierci pracownika – w terminie 30 dni mają:

– dzieci, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

– przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

– małżonek (wdowa i wdowiec),

– rodzice, w tym ojczym i macocha oraz osoby przysposobione.

 

Skrócony okres przechowywania akt osobowych

Skrócony został obowiązek przechowywania przez pracodawcę akt osobowych pracowników. Od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy muszą przechowywać takie dane przez 10 lat, dotychczas było to aż 50 lat.

Nowelizacja dotyczy nowo zatrudnionych pracowników, jak i tych po raz pierwszy zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego po 31 grudnia 1998 roku, a przed 1 stycznia 2019 roku. Warunkiem będzie złożenie raportu informacyjnego do 10 lat wstecz, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

Warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999-2018 będzie złożenie przez pracodawcę do ZUS:

  • oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999–2018 oraz
  • raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999–2018.

Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. będzie przechowywana na dotychczasowych zasadach, czyli 50 lat.

Ograniczenie obowiązków BHP

Nowelizacja zakłada, że szkolenia okresowe nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, do której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Dodatkowo pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 50 pracowników (a nie jak dotychczas – do 10) oraz jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Monika Jura