08
sty

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowa stawka minimalna wynosząca 2250zł brutto (ok 1634zł netto). Przysługuje ona pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie, osoby zatrudnione na pół etatu nie mogą zarobić mniej niż 1125zł brutto (ok 850zł netto). O złotówkę wzrosła też minimalna stawka godzinowa. Zamiast 13,70zł wynosi obecnie 14,70zł.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku zawierać nowej umowy.

Wysokość podwyżki płacy minimalnej była kwestią sporu pomiędzy rządem i związkami zawodowymi. Początkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponowało, aby minimalne wynagrodzenie wyniosło 2220zł brutto. Taka propozycja nie spotkała się z aprobatą działaczy Solidarności i OPZL. Finalnie, doszło do porozumienia na mocy którego, płaca minimalna wzrasta w 2019r. ze 2100zł do 2250zł. Jest to wzrost o 7.1 % w porównaniu do 2018r. Nowa kwota stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019r. Według danych GUS ok 1,5 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej (ok. 13% ogółu pracowników). Warto przypomnieć, że pensja poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń.

Od 2019r. wyższa jest odprawa dla zwalnianych grupowo. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi zatem 33 750zł brutto.

Jak zapisano w art. 151 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 6 przysługuje dodatek do pensji w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Oznacza to, że dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej wynosi obecnie od 2,5 do 2,7 zł (w zależności od ilości dni pracujących w danym miesiącu).

Wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu, również nie może być niższe niż równowartość minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że sąd nie może przyznać odszkodowania niższego niż 2250 zł brutto.

Warto też wiedzieć, że do płacy minimalnej nie wlicza się:

– nagrody jubileuszowej

– odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

– wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Aneta Wróbel