25
cze

Waloryzacja renty socjalnej 2021

Renta socjalna

Renta socjalna jest to świadczenie alternatywne dla osób, które nie uzyskały uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Możliwość ubiegania się o rentę socjalną Jest jednym z uprawnień osób z niepełnosprawnościami. Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem uzyskania renty socjalnej jest osiągnięcie pełnoletności, oraz stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS, lub komisję lekarską ZUS całkowitej niezdolności do pracy osoby z niepełnosprawnością, która ubiega się o świadczenie renty. Całkowita niezdolność do pracy powinna zostać stwierdzona w okresie od dzieciństwa do zakończenia nauki w szkole.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu trwałego naruszenia sprawności organizmu powstałego przed ukończeniem 18 roku życia. Dotyczy to również niepełnosprawności, która występuje  już od urodzenia. Może przysługiwać również osobie uczącej się w szkole wyższej, albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, u której naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 25 roku życia.

Rentę socjalną można uzyskać na stałe, lub na czas określony, w zależności od rodzaju schorzenia. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że naruszenie sprawności organizmu jest trwałe, wówczas beneficjent uzyskuje prawo do świadczenia renty socjalnej na czas nieokreślony. Natomiast jeśli świadczenie zostanie przyznane na czas określony, osoba z niepełnosprawnością powinna stawić się na komisję w celu przedłużenia okresu pobierania renty.

Waloryzacja renty socjalnej

Waloryzacja renty co roku przypada na 1 marca i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez tzw. wskaźnik waloryzacji. W tym procesie bierze się pod uwagę także dynamikę zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku. Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2021 r. został zatem przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. na poziomie 103,9 proc.

Ogłoszony przez Prezesa GUS w dniu 9 lutego 2021 r. realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. wyniósł z kolei 1,7 proc. (20 proc. realnego wzrostu cen – 0,34 proc.). Zatem w 2021 wskaźnik waloryzacji wynosi 104,24 procent.

Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie należy składać wniosku w tej sprawie. Każdy rencista listownie otrzymuje informację o wysokości świadczenia po przeprowadzeniu waloryzacji.

W 2021 r. ZUS stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje beneficjentom w dniu 28 lutego w kwocie brutto przez wskaźnik 104,24. W dniu 28 lutego 2020 wysokość renty socjalnej wynosiła 1200,00 zł., natomiast od 1marca 2021 r. jej stawka wynosi 1250,88 zł, a więc wzrosła o 50,88 zł.

Waloryzacji podlegają świadczenia, przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2021 r., a także, Jeżeli prawo do nich powstało przed 1 marca 2021 r. i wnioskodawca złożył oświadczenie ERO (Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia wysokości/podjęcia wypłaty tego świadczenia).

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych szacuje się na ok. 10,6 mld zł.

 

Klaudia Radmomska
BPO Network