07
cze

Jak pracodawca pracuje z osobami niepełnosprawnymi?

Z biegiem czasu na rynku pracy pojawia się coraz więcej firm, które zatrudniają pracowników z niepełnosprawnościami. To sprawia, że takie osoby czują się doceniane i traktowane poważnie. Rodzi się w nich również przekonanie, że przyczyniają się do rozwoju nie tylko rynku pracy, ale przede wszystkim gałęzi biznesu, w obrębie której się poruszają.

Osoby z niepełnosprawnością są pracownikami, których przepisy prawa chronią w sposób szczególny. I choć pracodawcy czerpią wiele korzyści z ich zatrudniania, to jednak powinni pamiętać o przestrzeganiu dodatkowych przepisów prawnych, które dotyczą wyłącznie niepełnosprawnych pracowników. Uprawnienia te wynikają przede wszystkim z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one każdego niepełnosprawnego pracownika w zależności od stopnia jego niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna może być zatrudniona zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy. Chroniony rynek pracy obejmuje zakłady pracy chronionej, oraz zakłady aktywności zawodowej. Pracownik z niepełnosprawny ma prawo do korzystania z uprawnień zawartych w ustawie niezależnie od tego, w jakim zakładzie pracuje. Pamiętanie o przepisach prawnych pracowników niepełnosprawnych niewątpliwie należy do obowiązków pracodawcy.

Jedno z tych uprawnień dotyczy czasu pracy. Osoba posiadająca umiarkowany, lub znaczny stopień niepełnosprawności nie powinna pracować dłużej, niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Natomiast czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 TYGODNIOWO. Pracownik z niepełnosprawnością nie powinien pracować również w godzinach nocnych, oraz nadliczbowych. Wyjątkiem od tej sytuacji jest zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przy pilnowaniu, a także, gdy lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi zgodę na pracę w porze nocnej, lub w godzinach nadliczbowych na wniosek niepełnosprawnego pracownika. Pracownicy mogą również skorzystać z dodatkowej 15-minutowej płatnej przerwy z przeznaczeniem na gimnastykę ruchową, lub wypoczynek.

Kolejny przepis prawny  pracowników  z niepełnosprawnością obejmuje dodatkowy urlop. Jest to możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zwanego inaczej urlopem rehabilitacyjnym, który obejmuje 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym. Dotyczy to osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu jednego roku od dnia przyznania pracownikowi umiarkowanego, lub znacznego stopnia niepełnosprawności, czyli od dnia uzyskania orzeczenia. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje jedynie wówczas, gdy pracownik z niepełnosprawnością jest już uprawniony do korzystania z urlopu wypoczynkowego większym niż 26 dni, lub uzyskał prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów.

Pracownicy z niepełnosprawnością o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności są również uprawnieni do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do otrzymywania wynagrodzenia. Czas zwolnienia przeznacza się na wykonywanie specjalistycznych badań, zabiegów usprawniających, lub leczniczych, oraz na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, lub jego naprawę. Dotyczy to sytuacji, gdy te czynności nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy.

Przestrzeganie tych przepisów prawnych jest w gruncie rzeczy dodatkowym obowiązkiem dla pracodawcy, jednak w zamian za to zyskuje on wdzięczność i lojalność pracownika z niepełnosprawnością. Praca w dobrych warunkach poprawia bowiem wydajność osoby pracującej i jakość wykonywanych obowiązków. Pozytywnie wpływa także na kształtowanie się relacji między pracownikiem a pracodawcą. Warto więc pamiętać, że zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami jest korzystne nie tylko ze względu na otrzymywanie dofinansowania z przeznaczeniem na ich stanowiska pracy, lecz także ze względu na ich lojalność, sumienność i zaangażowanie, oraz inne wspaniałe cechy. Każdy pracodawca, który je doceni, zostanie również doceniony przez swojego pracownika, co przyczyni się do nawiązania zgodnej, efektywnej i być może długotrwałej współpracy.