26
maj

Czy osoba z niepełnosprawnością, może otrzymać pomoc w edukacji?

Wsparcie w edukacji i rozwoju zawodowym dla osób z niepełnosprawnościami

 

Rozwój osobisty i zawodowy to jeden z najważniejszych elementów podnoszenia jakości życia. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc w zdobyciu wykształcenia oraz możliwość uczestnictwa w kursach doskonalących, które mają niebagatelny wpływ na rozwój zawodowy. Mogą one korzystać z pomocy realizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PFRON kontynuuje realizację modułu II AKTYWNY SAMORZĄD, jakim jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej na każdym poziomie a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Poza określonymi kwotami dofinansowania, beneficjent może też uzyskać różnego rodzaju dodatki na pokrycie kosztów nauki. Wysokość dodatków zależy m.in. od tego, czy beneficjent posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego dodatku po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).  Można uzyskać do 800zł dodatku.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dodajmy, że PFRON refunduje do 17 semestrów – i tak dla przykładu, korzystając z dofinansowania 95% kosztów na naukę, można ukończyć jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające, np. trzy rodzaje studiów podyplomowych. To duża szansa dla osób z niepełnosprawnościami tym bardziej, że obecny model nauczania bez problemu dopuszcza model nauki zdalnej. 😊

Do tego zmienił się system kwalifikacji przyznawania dofinansowania. Dawniej jednym z głównych kryteriów wsparcia była wysokość dochodów, jednak dziś nie jest to najważniejszy aspekt i wynagrodzenie nie ma już takiego znaczenia. Można nie podawać wysokości dochodów a i tak otrzyma się wsparcie w uzyskaniu wykształcenia .

Poza tym wiele uczelni daje też możliwość uzyskania, stypendium dla osób z niepełnosprawnością i na wielu z nich nie ma też limitu wieku, by takie dofinansowanie uzyskać.

 

Warto zaznajomić się z takimi oto informacjami:

 • W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 • Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 • Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy.
 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę.
 • Decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

Drugim aspektem jest pomoc w rozwoju zawodowym. Tutaj PFRON też proponuje kilka ciekawych alternatyw.

Staże

Niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu finansowanego z pieniędzy PFRON. Organizacją staży zajmują się powiatowe urzędy pracy. Kierują osoby zainteresowane do pracodawców, którzy zgłosili chęć zorganizowania staży. Staż zawodowy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Staż odbywa się według programu, który jest określany przez pracodawcę i realizowany w miejscu pracy. Niepełnosprawni stażyści zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują do 7 godzin na dobę i do 35 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Po przepracowaniu 30 dni stażyści nabywają prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Szkolenia dają możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych przez osoby niepełnosprawne, a to zwiększa szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej. Szkolenia finansują i organizują powiatowe urzędy pracy. Kieruje na nie starosta. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowanym w urzędzie pracy;
 • utracić zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • nie posiadać wystarczających kwalifikacji zawodowych;
 • być w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia;
 • nie posiadać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Doradztwo zawodowe

Ma pomóc w trafnym wyborze zawodu czy stanowiska pracy. Doradca zawodowy ułatwia ocenę własnych możliwości, predyspozycji, lepszego zrozumienia funkcjonowania w środowisku zawodowym. Doradcy zawodowi współpracujący z urzędami pracy lub zakładami doskonalenia zawodowego zwykle dobrze znają lokalny rynek pracy, w związku z czym pomagają oni również w realnej ocenie możliwości zatrudnienia w preferowanym zawodzie. Doradztwo zawodowe może mieć formę wsparcia indywidualnego lub grupowego.

Warto zaznaczyć, że wiele form doradztwa zawodowego jest realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON corocznie finansuje projekty organizacji, których celem jest pomoc w rozpoznaniu własnego potencjału zawodowego i podjęciu zatrudnienia.

 

Pośrednictwo pracy

Instytucjami państwowymi, których zadaniem jest prowadzenie pośrednictwa pracy, są urzędy pracy znajdujące się w każdym powiecie. I właśnie w powiatowym urzędzie pracy osoba niepełnosprawna poszukująca pracy lub bezrobotna powinna szukać wsparcia.

Rolą urzędów pracy jest również przygotowanie do rozmowy o pracę i zredagowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Pośrednictwem pracy, w tym dla osób z niepełnosprawnością, zajmują się również agencje zatrudnienia, takie jak BPO Network – bezpiecznie, profesjonalnie, odpowiedzialnie tworzymy miejsca pracy bez barier dla wszystkich i bez wyjątku.

 

Reasumując, osoby z niepełnosprawnościami również mogą posiadać wysokie kwalifikacje i wykształcenie na wysokim poziomie. Dzięki wsparciu z roku na rok widać, jak bardzo zmienia się profil kandydata do pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi i pełnowartościowymi pracownikami, nie zapominajmy, że każdy człowiek zasługuje na równe traktowanie.

 

Iwona Lewandowska

BPO Network