Odsetek zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w Polsce jest znacznie niższy, niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wynika to w dużym stopniu z powszechnie utartych stereotypów dotyczących niepełnosprawnych. W związku z tym warto zaznaczyć, iż zatrudnienie takich pracowników się nie tylko z dodatkowymi obowiązkami, ale niesie ze sobą wiele korzyści.

Otwarty rynek pracy

Otwarty rynek daje największe możliwości w zakresie znalezienia pracy odpowiadającej naszemu wykształceniu oraz umiejętnościom. Daje on szeroki zakres możliwości zatrudnienia również osobom niepełnosprawnym. Ubiegają się bowiem one o stanowisko na takich samych zasadach, jak kandydaci pełnosprawni. Głównym aspektem branym pod uwagę w procesie rekrutacji jest wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.

Również zatrudnienie niepełnosprawnego następuje na takich samych warunkach, jak zatrudnienie osoby pełnosprawnej. Jedynym odstępstwem jest konieczność przestrzegania dodatkowych przywilejów, jakie przysługują niepełnosprawnemu pracownikowi. Chodzi tutaj głównie o dodatkową przerwę, dodatkowy urlop bądź skrócony czas pracy. Niejednokrotnie zatrudnienie osoby z grupą inwalidzką wiąże się także z koniecznością odpowiedniego przystosowania miejsca i stanowiska do jego indywidualnych potrzeb.

Wymóg sprostania dodatkowym obowiązkom wynikającym z przepisów prawa jest rekompensowany licznymi dofinansowaniami i dopłatami dla pracodawcy. Zatrudniając osobę niepełnosprawną może on bowiem liczyć na refundację części kosztów zatrudnienia takiego pracownika bądź na zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska do potrzeb niepełnosprawnego.

Otwarty rynek nie jest w żaden sposób wykluczony dla osób z grupą inwalidzką. Są oni bowiem tak samo cennymi pracownikami, jak osoby pełnosprawne. W związku z tym, warto aplikować na interesujące nas oferty zatrudnienia. Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę pojawiają się adnotacje odnośnie stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Jednak nawet brak takiej adnotacji nie powinien powstrzymywać nas od aplikacji na dane stanowisko. Podczas poszukiwania zatrudnienia warto korzystać z pomocy odpowiednich instytucji, takich jak urzędy pracy bądź agencje pośrednictwa.

Chroniony rynek pracy

Na chronionym rynku funkcjonują instytucje, które pozwalają na znalezienie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym, posiadającym bardziej ograniczoną zdolność do realizowania wyznaczonych zadań. Są to przede wszystkim zakłady pracy chronionej. Dają one pracownikom z grupą inwalidzką możliwość znalezienia źródła utrzymania. Bardzo często miejsca te przygotowują także takie osoby do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku.

Zatrudnienie niepełnosprawnego w zakładzie pracy chronionej przebiega na takich samych zasadach, jak w przypadku pracowników pełnosprawnych. Zatrudniany jest w oparciu o umowę o pracę, posiada takie same prawa i obowiązki. Ponadto instytucje te zapewniają opiekę medyczną, socjalną oraz rehabilitacyjną oraz posiadają odpowiednio przystosowane miejsca i stanowiska do potrzeb osób z grupą inwalidzką.

Innymi instytucjami działającymi na chronionym rynkuzakłady aktywności zawodowej. Ich celem jest przygotowanie uprawnionych do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Jest to tym samym forma zarobkowania dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Jeszcze inną formą aktywizacji na chronionym rynkuwarsztaty terapii zajęciowej. Instytucje te dają możliwość skorzystania z pewnej formy rehabilitacji zarówno zawodowej, jak i społecznej,  głównie osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia. Przygotowują one  w ten sposób do podjęcia pracy, poprzez przywracanie odpowiednich umiejętności koniecznych do realizacji życia zawodowego.